مدارحسن
معرفت نفس

تا سرزمین آفتاب

جستاری در معرفت نفس

امین فتحی

استاد حوزه و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

بسم الله الرحمن الرحیم

1.آسمانها و زمین کوهها و دریاها همه دشت و دمنها و همه پیدا و پنهان جهان حکایت گر حقیقی واحداند و با ما سخن دارند.

تو آن خدائی که خودت را در همه چیز به من شناساندی آنگاه تو را در همه چیز آشکار دیدم.

 

2. خداوند متعال نهایت اشیا و انتهای همه ی حقیقت ها و حق مطلق است. همه از اوست و پیوسته او با همه است و هر چیزی "او" را می جوید و "او" را می خواهد و "او" را می خواند

انه الحق (حق مطلق اوست)فصلت /53

یا منتهی کل شی (ای منتهای اشیا)

مع کل شی(خدا با هر چیز است)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٧/۱۸ - منیره بایرامی فرجود